Přihlásit do Extranetu Nederman

Výbušný prach

Výbušný prach nebo atmosféra s potenciálním rizikem výbuchu se může objevit v celé řady průmyslových provozů.

Díky tomu, že hořlavý prach z organických látek, syntetických produktů (guma, plasty) a některých kovů (hliník, titan, zinek,...) může být iniciován k výbuchu, musí být přijata odpovídající opatření k omezení těchto rizik. Evropská komise vydala dvě směrnice určené pro zařízení a prostory s výbušným prachem, souhrnně nazývané jako Direktiva ATEX, která vstoupila v platnost 1. července 2003 a 1. června 2006 (v ČR jako Nařízení vlády 23/2003 Sb. a Nařízení vlády 406/2004 Sb.).

Aplikací těchto dvou směrnic došlo ke zvýšení bezpečnosti v ochraně před výbuchy tím, že se celá řada opatření užívaných v průmyslu stala povinnými. Jako lídr na trhu s průmyslovou filtrací a odsáváním vyvinul Nederman řadu produktů pro nakládání s výbušným prachu, která splňují i ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost.

Soulad s těmito dodatečnými požadavky stejně jako ohled na specifika v národní legislativě států, ve kterých Nederman působí, jsou společnou zodpovědností firmy Nederman a jejích zákazníků.

Nederman nabízí produkty, které zcela vyhovují legislativě v oblasti ochrany před výbuchem:

 • Byla zvýšena tlaková odolnost zařízení Nederman
 • Ochranná opatření jsou zpravidla realizována membránami nebo panely pro odlehčení výbuchu, je možné též použít systémy pro potlačení výbuchu tam, kde je zařízení umístěno uvnitř budov
 • Riziko přenosu výbuchu je řešeno ochrannými systémy jako jsou Exové rotační podavače, zpětné protivýbuchové klapky apod.
 • Ventilátory jsou certifikovány pro transport výbušného prachu

Nakládání s výbušným prachem

Zodpovědnost zaměstnavatele

Je zodpovědností zaměstnavatele určit možná rizika plynoucí z nakládání s výbušnými látkami v provozu, ve kterém pracují jeho zaměstnanci. Jednou z těchto povinností je také určení a klasifikace prostorů s nebezpečím výbuchu. Navazující povinností je pak vypracování "Dokumentace o ochraně před výbuchem", ve které je nutné zohlednit zejména:

 • přítomnost rizika výbuchu
 • adekvátní prostředky pro ochranu před vznikem nebo účinky výbuchu
 • klasifikaci prostorů do zón
 • přijetí a dodržování vnitřních směrnic pro vyloučení nebo snížení rizika výbuchu a jeho následků
 • školení zaměstnanců

Teprve po stanovení zón vně a uvnitř zařízení v daném provozu jsou schopni specialisté Nederman určit, zda je možné dodat odpovídající zařízení a případně jaké. K tomuto určení je nezbytné dodat následující podklady:

 • určení zóny dle direktivy ATEX (v ČR jako Nařízení vlády 406/2004 Sb.), resp. Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV). Toto je povinnost zaměstnavatele
 • předání parametrů zpracovávaného prachu (prachů), zejména určení třídy výbušnosti (St 1, St 2, St 3)

Klasifikace prostorů dle direktivy ATEX

Zóna 20: Prostor, ve kterém se výbušná atmosféra ve formě oblaku prachu ve vzduchu vyskytuje trvale, dlouhou dobu nebo často. Příklad: trvalá nebo častá přítomnost výbušné atmosféry může nastat prakticky pouze uvnitř technologie - v dopravnících, mlýnech, drtičích, sušičkách. Vně technologie se zóna 20 prakticky nevyskytuje.

Zóna 21: Prostor, ve kterém se výbušná atmosféra ve formě oblaku prachu ve vzduchu může vyskytnout příležitostně za provozu zařízení. Příklad: obecně se zóna 21 vyskytuje uvnitř zařízení s periodickým provozem (zásobníky). Výbušná atmosféra je prakticky nedýchatelná, proto její výskyt vně zařízení je pouze výjimečný.

Zóna 22: Prostor, ve kterém se výbušná atmosféra ve formě oblaku ve vzduchu nevyskytuje a pokude se vyskytne, tak pouze výjimečně a po krátkou dobu, např. při porušen. Obecně tyto podmínky mohou nastat jak uvnitř tak vně zařízení. V případě prostorů vně zařízení se tato zóna může vyskytnout v okolí otvorů pro plnění a vyprazdňování materiálu nebo v prostorách s velkou úsadbou prachu (riziko rozvíření).

Většina prostorů, ve kterých pracují lidé je z důvodů ochrany zdraví zabezpečeno tak, aby nebylo možné ani vytvoření prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 22.

Zodpovědnost zaměstnavatele

Je zodpovědností výrobce zařízení určit skupinu a kategorii zařízení dle direktivy ATEX (V ČR jako Nařízení vlády 23/2003 Sb.). Skupina zařízení I je určena pro provoz v dolech a jejich povrchových částech, skupina zařízení II je pak určena pro ostatní segmenty průmyslu.

Produkty skupiny II jsou dále rozděleny do kategorií 1D, 2D a 3D s ohledem na to, do jaké zóny jsou určeny (kategorie 1D poskytuje nejvyšší míru bezpečnosti a může být proto použita v zónách 20, 21 i 22, kategorie 2D je určena pro zóny 21 nebo 22 a kategorie 3D může být použita pouze v zóně 22 - samozřejmě že všechna tato zařízení mohou být použita též v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Nederman označuje produkty použitelné i v prostředí s nebezpečím výbuchu písmeny "Ex" nebo "Z".

Pokud Nederman jako výrobce zařízení určí, že daný produkt je určen do prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být náležitě označen dle direktivy ATEX (2014/34/EU):

Oznaczenie CE

Výše je uveden příklad značení takového produktu. Význam značek je následující:

 • CE označuje produkt uvedený na trh v souladu s legislativou Evropského společenství
 • EX v šestihranu označuje produkt určený pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • II značí skupinu zařízení (I - doly, II - průmysl)
 • 3 značí kategorii zařízení (určeno do zóny 22, nesmí být v zóně 21 nebo 20)
 • D značí typ výbušné atmosféry (D - "dust" - prach, G - "gas" - plyn)
 • c značí typ konstrukční bezpečnosti
 • údaj s teplotou značí jakou maximální teplotu může zařízení vyprodukovat (důležité s ohledem na teplotu vznícení daného prachu)

Úprava produktů pro specifické potřeby zákazníka

Firma Nederman je schopna pružně reagovat na potřeby zákazníků a standardizované produkty úzpusobit specifickým podmínkám ovšem pouze do té míry, aby nebyla narušena jejich bezpečnost a klasifikace rizik. Například zvětšení velikosti filtrační jednotky může mít vliv na její bezpečnost v případě vzniku výbuchu, podobně jako přídavná elektrická zařízení mohou znamenat riziko vznícení výbušné atmosféry. Takové úpravy pak Nederman zásadně neprovádí.

Klasifikace prachu

Stejný prach může mít různé výbuchové parametry při různé zrnitosti. Jemnější prach je obecně nebezpečnější a účinky jeho výbuchu jsou zpravidla závažnější. Proto je důležité znát skutečné vlastnosti zpracovávaného prachu. Jedním z nejdůležitějších parametrů je konstanta rychlosti nárůstu tlaku v objemu 1 m3, označovaná jako KST. Dle této konstanty se prachy rozdělují do tříd výbušnosti následovně:

Třída výbušnosti prachu KST, bar * m/s 
 St 1 0 až 200
 St 2
200 až 300
 St 3
> 300
 Tabulka 1: Třídy výbušnosti prachu
 

Zařízení Nederman určená do vnějších prostor jsou zpravidla klasifikována pro třídy výbušnosti St 1 a St 2 a jsou určena pouze pro prachy, nikoliv pro plyny, páry a samozápalné látky, např. hořčík nebo různé chemické slože.

+ Více informací - Skrýt


Produkty, kterými řešíme: Výbušný prach